Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce > Naše služby

Naše služby

Základní činnosti při poskytování sociální služby:

 • ubytování
 • stravování
 • úklid
 • praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování  práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
  osobních záležitostí

Zdravotní péče: zajištěna smluvním lékařem

Doplňkové služby:

 • pedikúra
 • kadeřnické služby

Jednání se zájemcem o pobytovou službu:

Informace o námi poskytované sociální službě lze nalézt v elektronické či písemné podobě na níže uvedených odkazech, či vnitřních dokumentech. Dále lze informace získat i při osobním či telefonickém kontaktu.

Zájemci je nabídnuta osobní návštěva Domova, která je spojena i s prohlídkou. Při ní zjišťujeme nepříznivou sociální situaci případného zájemce, ověřujeme cílovou skupinu dle potřeb potencionálního klienta. V případě, že žadatel není schopen takové návštěvy, navštíví zájemce sociální pracovník v jeho přirozeném soc. prostředí.

Se zájemcem o pobytovou službu je jednáno tak, aby se mohl svobodně rozhodnout před uzavřením smlouvy.

Informujeme zájemce pravdivě a otevřeně o způsobu poskytování sociálních služeb, o způsobu vyplnění žádosti, o zařazení žádosti do evidence žadatelů a o „čekací době“, o provozu Domova (zdravotní, sociální péče, stravování), o způsobu a výši plateb za službu, o vybavení pokojů, nabízených aktivitách apod. Při schůzce s případným zájemcem, popř. i jeho blízkými se snažíme zohlednit následující otázky:

 1. Zda se zájemce nachází v nepříznivé sociální situaci
 2. Zda je tato situace způsobena nezajištěnou potřebou péče ze zdravotních důvodů, a jakých (bez uvádění diagnózy)
 3. Zda není možné pomoc a podporu zajistit terénní či ambulantní soc. službou či jinou formou
 4. Zda jsou splněna kritéria pro zahájení poskytování sociální služby

Dále se při jednání se zájemcem ptáme

 • co od pobytové služby očekává
 • jaké má požadavky, očekávání
 • jak by měl vypadat jeho život v Domově
 • jaké má osobní cíle (pokud nějaké má)

Na základě vyhodnocení výše uvedených otázek ze strany sociálního pracovníka jsou následně zájemci předány i další písemné materiály (kontakty na odpovědné pracovníky, žádost o zahájení poskytování služby, základní informace o službách). V případě, že se služba poskytovatele není nejvhodnějším způsobem řešení nepříznivé sociální situace, je případnému zájemci nabídnuto jiné, vhodnější řešení jeho situace.

V případě přijetí žádosti o pobytovou službu je tato zaevidována do centrální evidence žadatelů. Pokud by byla žádost zamítnuta, je poskytnuto základní sociální poradenství týkající se dalšího možného řešení situace zájemce o službu.

Při přijetí do Domova je zájemce přijatelnou formou seznámen s obsahem smlouvy o poskytované službě a s jejími přílohami, s vyřizováním podnětů, připomínek a stížností. Dále je seznámen s klienty, s prostředím, jsou mu představeni zaměstnanci a klíčový pracovník.

 

Metody práce s klientem:

 • Zaměstnanci Domova
 • vycházejí z osobních cílů klienta, respektují individuální rozhodnutí o tom, které   služby a instituce chce klient využívat
 • jednají s klientem nedirektivně, převažuje osobní přístup, je zachována ochrana  práv
 • minimalizují bariéry a usnadňují dostupnost služeb i přímým osobním doprovázením
  (dobrovolníci, klíčový pracovník)
 • pomáhají při adaptaci klienta a udržení kontaktů s rodinnými příslušníky a okruhem přátel
 • jsou schopni umožnit v případě zájmu klientovi pobyt mimo zařízení – v rodině, na dovolené, v lázních
 • se chrání vnucování svých představ a názorů, zachovávají neutralitu

Způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby:

Od chvíle nástupu klienta probíhá adaptační proces, ve kterém se postupně seznamuje s provozem Domova. V rámci procesu je spolu s klíčovým pracovníkem stanoven osobní cíl klienta a na základě individuálních plánů jeho potřeb je klient zapojován do rozhodování o využití sociální služby.

Aktuální informace o volno časových aktivitách a jiná různá sdělení jsou vyvěšena na nástěnkách. Každý klient se může individuálně rozhodovat o využití těchto nabídek, rozhodovat o stravě, možnosti diet, zúčastnit se sestavování jídelníčku se svými připomínkami při jednání stravovací komise.

V Domově je ustanoven Výbor obyvatel, který se účastní na přípravách větších akcí konaných v Domově a  klienti se mohou stát jeho členy.

Způsob vyřizování stížnosti klientů:

Každý klient, příbuzný klienta i zaměstnanec má právo vyjádřit svůj názor na poskytované služby nebo jejich průběh. Může tak učinit písemně nebo ústně, a to formou podání stížnosti, podnětu nebo připomínky. Informace jak podávat stížnosti jsou obsaženy v Domácím řádu, který je přílohou smlouvy s klientem.

K podávání stížností, podnětů a připomínek jsou v přízemí v hale a v chodbě v I. patře umístěny anonymní schránky a jejich obsah je 1x týdně kontrolován. Při řešení těchto stížností, podnětů a připomínek je postupováno dle standardu č. 7., který je vyvěšen u každé anonymní schránky.

Ukončení poskytování služby:

Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu v souladu s uzavřenou smlouvou.
Výpovědní lhůta pro výpověď klientem činí dobu do konce měsíce, ve kterém byla výpověď dána anebo dohodou.

Ukončení ze strany poskytovatele se řídí platným ustanovením smlouvy zejména v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy (konzumace alkoholu, používání návykových látek) a v případě opakovaného narušování soužití s ostatními klienty.

Spoluúčast klienta na službě:

Klient se může rozhodnout o využití služby. Z důvodů zkrášlení prostředí je umožněno klientům se aktivně podílet na zvelebování životního prostředí.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby:

Domov Unhošť, poskytovatele sociálních služeb, se sídlem Berounská 500 je jednopatrová (1. nadzemní podlaží + 2. nadzemní podlaží) budova s výtahem a nájezdovou cestou pro vozíčkáře.

Kapacita zařízení je 124 lůžek: 

 • 9 jednolůžkových pokojů
 • 50 dvoulůžkových pokojů
 • 3 pokoje třílůžkové

V budově je hlavní jídelna, na každém patře je místnost pro volnočasové aktivity (aktivizační a vzdělávací centra) vybavené televizí a kuchyňskou linkou, kanceláře sester (přízemí, I. patro), místnost pro ošetřujícího lékaře. Koupelny a sociální zařízení jsou na podlažích společné, oddělené pro muže a pro ženy. Dle potřeby jsou klientům k dispozici toaletní křesla, přenosné hrazdy, chodítka a invalidní vozíky. 

Kolem celého areálu je rozsáhlá zahrada, kterou klienti využívají k posezení. Pořádají se zde různé akce za účasti živé hudby. Areál dále navazuje na rekreační a chatovou oblast.

 

V Unhošti dne 1. 1. 2024

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb
příspěvková organizace

Stř kraj