Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce

Pro zájemce

Jednání se zájemcem o pobytovou službu

Informace poskytuje zpravidla sociální pracovník, vrchní sestra nebo ředitelka organizace. Základní informace jsou také poskytovány písemně (e-mail, pošta) a telefonicky, ale vždy je zájemcům nabídnuto osobní jednání v místě poskytování služby, to je v Domově.

Cílem těchto jednání je pomoci definovat zájemci co od naší služby očekává, a jeho osobní cíle, kterých má být poskytováním našich služeb dosaženo. Žadateli je vysvětleno, co mu poskytovatel sociální služby může nabídnout. Výsledkem tohoto jednání je zjištění, zda by poskytovaná služba vedla k naplňování žadatelových potřeb či nikoliv.

Přijetí žádosti:

Pokud se zájemce o sociální službu rozhodne podat žádost:

 • Vyplní formulář „ Žádost do zařízení poskytující sociální pobytové služby“, který je k dispozici k vytištění v sekci formuláře.
 • Dodá požadované přílohy (vyjádření lékaře) naleznete v sekci formuláře.
 • Z důvodu nedostatečné kapacity Domova je žádost dnem přijetí zaevidována do centrální evidence žadatelů o sociální službu
 • Komise, složená z ředitelky Domova, vedoucí sestry zdravotního úseku a sociálních pracovníků, žádost bodově ohodnotí podle hodnotících kritérií (zdravotní stav - posouzení dle   lékařské zprávy, sociální situace - míra závislosti na pomoci jiné osoby, krajská příslušnost) pro evidenci žadatelů o pobytovou sociální službu.
 • Jakmile je to z technický a časových důvodů možné, navštíví žadatele po telefonické domluvě  vedoucí sestra a sociální pracovník, kteří provedou sociální šetření. To probíhá v přirozeném prostředí žadatele, tedy tam, kde se fakticky nachází (domácnost, zdravotnické zařízení, domov s pečovatelskou službou apod.)
 • Pokud žadatel oznámí jakoukoliv změnu své situace, která ovlivňuje hodnotící kritéria, je žádost komisí bodově přehodnocena. 

Důvody odmítnutí žádosti:

Domov Unhošť může odmítnout uzavřít smlouvu pokud:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • Zájemce nesplňuje cílovou skupinu domova pro seniory a věkovou strukturu cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí akutní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci
 • Osoba trpí poruchou osobnosti, která by narušovala kolektivní soužití

Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu:

Zájemcům, jejichž žádost nemůže být z výše uvedených důvodů přijata, je sociálním pracovníkem poskytnut seznam jiných vhodných zařízení. Písemně je žadateli do 30 dnů oznámen důvod zamítnutí žádosti a seznam přiložen. V centrální evidenci žadatelů o pobytovou sociální službu je zapsán důvod vyřazení a datum vyřazení.

Postup při výběru nového klienta

 • Dojde – li k uvolnění místa v našem Domově, snažíme se v co nejkratší možné době toto místo doplnit z řad žadatelů o sociální pobytovou službu. Při výběru budoucího klienta bereme v potaz, o které uvolněné místo (který pokoj) se jedná - Domov Unhošť je rozdělen do několika tzv. zón podle míry poskytované ošetřovatelské péče (komplexní oš. péče, částečná oš. péče, samostatní klienti).
 • Dbáme na to (vzhledem k převaze 2 a vícelůžkových pokojů), aby se budoucí klient ke svému spolubydlícímu typově co nejvíce hodil (např. k samostatnému klientovi není vhodné nastěhovat klienta vyžadujícího komplexní oš. péči).
 • Žadatele o sociální službu vybíráme z pořadníku sestupně dle počtu bodů, které získal v rámci hodnotících kritérií. Žadatele telefonicky zkontaktujeme a sjednáme s ním termín nástupu do Domova. Pokud je mezi datem podání žádosti a nástupem delší časová prodleva, můžeme si s žadatelem domluvit další sociální šetření.
 • Pokud klient není ze zdravotních důvodů schopen podstoupit nutnou administrativu spojenou s příjmem, požádáme rodinu klienta o zastoupení.
 • Samotný příjem probíhá z pravidla v kanceláři sociálních pracovníků, případně na pokoji (dle jeho zdravotního stavu). Sociální pracovník dojednává s žadatelem náležitosti smlouvy o poskytování sociální služby, včetně všech jejích příloh. Svým podpisem stvrzují obě smluvní strany, že s obsahem smlouvy bezvýhradně souhlasí. Žadatel se poté stává klientem.