Zajistujeme.png

Základní činnosti při poskytování sociální služby:

-    ubytování
-    stravování
-    úklid
-    praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
-    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
-    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
-    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-    sociálně terapeutické činnosti 
-    aktivizační činnosti
-    pomoc při uplatňování  práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních  záležitostí

Zdravotní péče: zajištěna smluvním lékařem

 

Doplňkové služby:

-   pedikúra
-   kadeřnické služby

Se zájemcem o pobytovou službu je jednáno již při prvním příchodu do Domova tak, aby se mohl svobodně rozhodnout před uzavřením smlouvy.

 
Informace poskytují sociální pracovníci nebo ředitelka zařízení. Informace jsou poskytovány v klidném, vhodném prostředí, které působí bezpečně a jsou poskytovány pravdivě, přiměřeně přizpůsobené mentalitě uživatele ( bez cizích slov, bez zkratek ). Zájemci je nabídnuta ukázka Domova. Jsou evidována přání, např. 1,2 a více lůžkový pokoj, televize, denní režim, vybavení pokoje, aktivity, zájmy, koníčky, stravování, které je zajišťováno vlastní kuchyní 5x denně, u diabetické stravy 6x denně.

Dále zájemce získá informace na webových stránkách www.ddunhost.cz, na městském úřadě, u obvodního lékaře, u sociálních pracovníků ostatních poskytovatelů sociálních služeb v okrese Kladno nebo pomocí informativních letáčků.

Žádost do Domova je k dispozici na webových stránkách Domova Unhošť nebo přímo v Domově, dále ji lze zaslat žadateli poštou.

V případě přijetí žádosti o pobytovou službu je tato zaevidována do centrální evidence žadatelů. Pokud by byla žádost zamítnuta, je poskytnuto základní sociální poradenství týkající se dalšího možného řešení situace zájemce o službu.

Při nástupu do Domova je uživatel přijatelnou formou seznámen s obsahem smlouvy o poskytované službě a s jejími přílohami, s  vyřizováním podnětů, připomínek a stížností. Dále je seznámen se spolubydlícím, s prostředím, jsou mu představeni zaměstnanci a klíčový pracovník.

 

Metody práce s uživatelem:

Zaměstnanci Domova 
-   vycházejí z osobních cílů uživatele, respektují individuální rozhodnutí o tom, které   služby a instituce chce uživatel využívat
-    jednají s uživatelem nedirektivně, převažuje osobní přístup, je zachována ochrana  práv
-    minimalizují bariéry a usnadňují dostupnost služeb i přímým osobním doprovázením
(dobrovolníci, klíčový pracovník)
-   pomáhají při adaptaci uživatele a udržení kontaktů s rodinnými příslušníky a okruhem přátel
-    jsou schopni umožnit v případě zájmu uživateli pobyt mimo zařízení – v rodině, na dovolené, v lázních
-    se chrání vnucování svých představ a názorů, zachovávají neutralitu


Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby:

Od chvíle nástupu uživatele probíhá adaptační proces, ve kterém se postupně seznamuje s provozem Domova. V rámci procesu je spolu s klíčovým pracovníkem stanoven osobní cíl uživatele a na základě individuálních plánů jeho potřeb je uživatel zapojován do rozhodování o využití sociální služby.

Aktuální informace o volno časových aktivitách a jiná různá sdělení jsou vyvěšena na nástěnkách. Každý uživatel se může individuálně rozhodovat o využití těchto nabídek, rozhodovat o stravě, možnosti diet, zúčastnit se sestavování jídelníčku se svými připomínkami při jednání stravovací komise.

V Domově je ustanoven Výbor obyvatel, který se účastní na přípravách větších akcí konaných v Domově a  uživatelé se mohou stát jeho členy.


Způsob vyřizování stížnosti uživatelů:


Každý uživatel, příbuzný uživatele i zaměstnanec má právo vyjádřit svůj názor na poskytované služby nebo jejich průběh. Může tak učinit písemně nebo ústně, a to formou podání stížnosti, podnětu nebo připomínky. Informace jak podávat stížnosti jsou obsaženy v Domácím řádu, který je přílohou smlouvy s uživatelem.

K podávání stížností, podnětů a připomínek jsou v přízemí v hale a v chodbě v I. patře umístěny anonymní schránky a jejich obsah je 1x týdně kontrolován. Při řešení těchto stížností, podnětů a připomínek je postupováno dle standardu č. 7., který je vyvěšen u každé anonymní schránky.

 

Ukončení poskytování služby:

Uživatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu v souladu s uzavřenou smlouvou.
Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí dobu do konce měsíce, ve kterém byla výpověď dána anebo dohodou.

Ukončení ze strany poskytovatele se řídí platným ustanovením smlouvy zejména v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy (konzumace alkoholu, používání návykových látek) a v případě opakovaného narušování soužití s ostatními uživateli.

 

Spoluúčast uživatele na službě:

Uživatel se může rozhodnout o využití služby. Z důvodů zkrášlení prostředí je umožněno uživatelům se aktivně podílet na zvelebování životního prostředí.

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby:

Domov Unhošť, poskytovatele sociálních služeb, se sídlem Berounská 500 je jednopatrová (1. nadzemní podlaží + 2. nadzemní podlaží) budova s výtahem a nájezdovou cestou pro vozíčkáře.

Kapacita zařízení je 130 lůžek: 

9 jednolůžkových pokojů
47 dvoulůžkových pokojů
4 pokoje třílůžkové
3 pokoje pětilůžkové

V budově je hlavní jídelna, na každém patře je místnost pro volnočasové aktivity (aktivizační a vzdělávací centra) vybavené televizí a kuchyňskou linkou, kanceláře sester (přízemí, I. patro), místnost pro ošetřujícího lékaře. Koupelny a sociální zařízení jsou na podlažích společné, oddělené pro muže a pro ženy. Dle potřeby jsou uživatelům k dispozici toaletní křesla, přenosné hrazdy, chodítka a invalidní vozíky. 

Kolem celého areálu je rozsáhlá zahrada, kterou uživatelé využívají k posezení. Pořádají se zde různé akce za účasti živé hudby. Areál dále navazuje na rekreační a chatovou oblast.

Do domova byli ještě před účinností zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách přijati uživatelé, kteří v současné době nesplňují podmínky pro cílovou skupinu nebo věkovou strukturu cílové skupiny. Tito uživatelé žijí dále v domově a těm, kteří nesplňují podmínky pro cílovou skupinu je postupně zajišťován přechod do odpovídajícího domova.

 

V Unhošti dne 30. 11. 2015

 

 

 

 

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb                      

příspěvková organizace

 

Změna velikosti písma

19. 9. Zita

Zítra: Oleg

 

 

dd_pristavba[1].png

 

fb_mini.png


 
logo_print.jpg

 

Návštěvnost stránek

125327
ddunhost_pata.png